سه شنبه , 25 سپتامبر 2018
خانه ◀◀ دروس پایه مهندسی

دروس پایه مهندسی

جزوه آمار مهندسی ؛ دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی

جزوه آمار و احتمالات مهندسی ؛ دانلود جزوه آمار مهندسی دانشگاه امیرکبیر

آمار مهندسی  یکی از شاخه‌ های نوین دانش آمار ریاضی می‌باشد که مباحث آن بیشتر برای امور کاربردی و عملی پیش بینی شده‌است. آمار مهندسی شامل مباحث متغیرهای تصادفی، احتمالات و پیشامدهای تصادفی و آزمون فرض می‌باشد. سرفصل های درس آمار و احتمالات مهندسی   1- انالیز تركیبیاصل ضرب (اصل شمارش)ترتیبتركیبمدل توزیع توپ‌ها در جعبه‌ها2- اصول احتمال و احتمال شرطی تعاریفاحكام عمومی تابع احتمالتابع احتمال یكنواخت احتمال شرطیقانون ضرب احتمالاتقضیه بیز استقلال پیشامدها3- متغیرهای تصادفی و امید ریاضیمتغیرتصادفیتابع احتمالتابع توزیع تجمعی c.d.fامید ریاضی (میانگین)متغیرهای تصادفی توامتابع مولد گشتاورها4- توزیع‌هاتوزیع‌های مهم گسستهتوزیع‌های مهم پیوستهتوزیع مجموع متغیرهای تصادفی مستقل (تكنیك تابع مولد گشتاورها)5- برآوردكننده‌ها و توزیع نمونه‌ایتعاریفروش‌های یافتن براوردكننده‌هاخواص براوردكننده‌هاتوزیع‌های نمونه‌ای6– براوردهای فاصله‌ای و ازمون فرضبراورد فاصله‌ایانواع براورد فاصله‌ای برای میانگینانواع براورد فاصله‌ای برای واریانسانواع براورد فاصله‌ای برای نسبت پیروزی در جامعه برنولیبراورد حجم نمونهازمون فرضانواع ازمون‌های اماری7- رگرسیونرگرسیون خطی سادهروش كمترین مربعاترگرسیون در جامعه نرمالضریب همبستگی8- آنالیز واریانسانالیز واریانس یك‌طرفهانالیز واریانس دوطرفه9– آمار توصیفیدسته‌بندی و تشكیل جدول …

بیشتر بخوانید

جزوه شیمی آلی ؛ دانلود جزوه شیمی آلی 1 دانشگاه امیرکبیر

جزوه شیمی آلی 1 ؛ دانلود جزوه شیمی آلی 1 دانشگاه امیرکبیر

شیمی آلی زیر مجموعه ای از دانش شیمی است که درباره ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می‌گوید، عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می دهند، هیدروژن می باشد. در گذشته به موادی که ریشه گیاهی یا حیوانی داشتند، مواد آلی می گفتند اما امروزه مواد آلی را می توان از طریق روش های صنعتی و آزمایشگاهی و به کمک مواد معدنی نیز سنتز کرد. موادی که از منابع آلی بدست می آیند، در یک ویژگی مشترک هستند و آن اشتراک در دارا بودن عنصر کربن است. دو منبع بزرگ مواد آلی که از آنها مواد آلی با ترکیبات ساده، تأمین می شوند،  نفت و زغال سنگ هستند، این دو ماده فسیلی در مفهوم قدیمی آلی بوده و حاصل تجزیه جانوران و گیاهان هستند. این ترکیبات ساده به عنوان مصالح ساختمانی، در ساختن ترکیبات بزرگتر و پیچیده تر مصرف می گردند. شیمی آلی، شیمی ترکیبات کربن با سایر عناصر به ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، هالوژن ها و غیر فلزات دیگر نظیر گوگرد و منیزیوم است.  الکل ها، اترها، هیدروکربن ها، آلدئیدها، کتون ها، کربوکسیلیک اسیدها، ترکیبات آلیفاتیک حلقوی، کربانیون ها،آمین ها، فنل ها، درشت مولکول ها و بسپارها (پلیمر) و …

بیشتر بخوانید

جزوه شیمی آلی 2 ؛ دانلود جزوه شیمی آلی 2 دانشگاه امیرکبیر

جزوه شیمی آلی 2 ؛ دانلود جزوه شیمی آلی 2 دانشگاه امیرکبیر

شیمی آلی زیر مجموعه ای از دانش شیمی است که درباره ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می‌گوید، عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می دهند، هیدروژن می باشد. در گذشته به موادی که ریشه گیاهی یا حیوانی داشتند، مواد آلی می گفتند اما امروزه مواد آلی را می توان از طریق روش های صنعتی و آزمایشگاهی و به کمک مواد معدنی نیز سنتز کرد. موادی که از منابع آلی بدست می آیند، در یک ویژگی مشترک هستند و آن اشتراک در دارا بودن عنصر کربن است. دو منبع بزرگ مواد آلی که از آنها مواد آلی با ترکیبات ساده، تأمین می شوند،  نفت و زغال سنگ هستند، این دو ماده فسیلی در مفهوم قدیمی آلی بوده و حاصل تجزیه جانوران و گیاهان هستند. این ترکیبات ساده به عنوان مصالح ساختمانی، در ساختن ترکیبات بزرگتر و پیچیده تر مصرف می گردند. شیمی آلی، شیمی ترکیبات کربن با سایر عناصر به ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، هالوژن ها و غیر فلزات دیگر نظیر گوگرد و منیزیوم است.  الکل ها، اترها، هیدروکربن ها، آلدئیدها، کتون ها، کربوکسیلیک اسیدها، ترکیبات آلیفاتیک حلقوی، کربانیون ها،آمین ها، فنل ها، درشت مولکول ها و بسپارها (پلیمر) و …

بیشتر بخوانید