پنجشنبه , 22 فوریه 2018

آمار

جزوه آمار مهندسی ؛ دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی

جزوه آمار و احتمالات مهندسی ؛ دانلود جزوه آمار مهندسی دانشگاه امیرکبیر

آمار مهندسی  یکی از شاخه‌ های نوین دانش آمار ریاضی می‌باشد که مباحث آن بیشتر برای امور کاربردی و عملی پیش بینی شده‌است. آمار مهندسی شامل مباحث متغیرهای تصادفی، احتمالات و پیشامدهای تصادفی و آزمون فرض می‌باشد.   سرفصل های درس آمار و احتمالات مهندسی   1- انالیز تركیبیاصل ضرب (اصل شمارش)ترتیبتركیبمدل توزیع توپ‌ها در جعبه‌ها2- اصول احتمال و احتمال شرطی تعاریفاحكام عمومی تابع احتمالتابع احتمال یكنواخت احتمال شرطیقانون ضرب احتمالاتقضیه بیز استقلال پیشامدها3- متغیرهای تصادفی و امید ریاضیمتغیرتصادفیتابع احتمالتابع توزیع تجمعی c.d.fامید ریاضی (میانگین)متغیرهای تصادفی توامتابع مولد گشتاورها4- توزیع‌هاتوزیع‌های مهم گسستهتوزیع‌های مهم پیوستهتوزیع مجموع متغیرهای تصادفی مستقل (تكنیك تابع مولد گشتاورها)5- برآوردكننده‌ها و توزیع نمونه‌ایتعاریفروش‌های یافتن براوردكننده‌هاخواص براوردكننده‌هاتوزیع‌های نمونه‌ای6– براوردهای فاصله‌ای و ازمون فرضبراورد فاصله‌ایانواع براورد فاصله‌ای برای میانگینانواع براورد فاصله‌ای برای واریانسانواع براورد فاصله‌ای برای نسبت پیروزی در جامعه برنولیبراورد حجم نمونهازمون فرضانواع ازمون‌های اماری7- رگرسیونرگرسیون خطی سادهروش كمترین مربعاترگرسیون در جامعه نرمالضریب همبستگی8- آنالیز واریانسانالیز واریانس یك‌طرفهانالیز واریانس دوطرفه9– آمار توصیفیدسته‌بندی و تشكیل …

بیشتر بخوانید