شنبه , 19 ژانویه 2019
خانه ◀◀ فیلم آموزشی ◀◀ آموزش دینامیک ◀◀ آموزش دینامیک جلسه18 ؛ دینامیک – سینتیک جسم صلب | جلسه هجدهم
تا 80 درصد تخفیف

آموزش دینامیک جلسه18 ؛ دینامیک – سینتیک جسم صلب | جلسه هجدهم

دانلود فیلم آموزش دینامیک دانشگاه شریف

مطلب بالا مربوط به آموزش دینامیک جلسه18 از دروس اصلی رشته

مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف می باشد که توسط استاد علی بخشی ارائه گردیده است.

دکتر بخشی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف است.
وی دوره کارشناسی را در رشته عمران در دانشگاه صنعتی شریف به پایان رساند، سپس دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه شیراز سپری نمود و سپس مدرک دکترای خود را از دانشگاه هیروشیمای ژاپن اخذ نمود.
او از سال 2000 به عنوان استادیار فعالیت خود را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز نمود.

در این درس با استفاده از آنالیز برداری به تجزیه و تحلیل حرکت دینامیکی و با استفاده از مفاهیم اولیه و اساسی حرکت مانند قوانین نیوتون به بررسی سینماتیک و سینتیک ذرات پرداخته می شود.
درفصول اولیه حرکت ذرات بررسی می شود ودر فصول بعدی حرکت اجسام صلب مورد بررسی قرار می گیرد.
پیش نیاز این درس ،درس استاتیک می باشد که به بررسی تعادل استاتیکی ذرات (شتاب و سرعت برابر صفر) می پردازد.

منابع: برای دانشجویان مهندسی عمران منبع اصلی معمولا کتاب بیر جانسون بوده و کتاب مریام به عنوان منبع دوم معرفی می شود.

 

سرفصل دینامیک

این سرفصلها مربوط به درس دینامیک دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب دینامیک مریام و کریگ می باشد ؛

 

سرفصل های تفصیلی سرفصل دینامیک

دانلود فیلم آموزش دینامیک دانشگاه شریف

بخش اول : دینامیک ذرات

 

فصل یک : آشنایی با دینامیک

 

تاریخچه و کاربرد مدرن دینامیک

 • تاریخچه دینامیک
 • کاربرد دینامیک

مفاهیم پایه

قوانین نیوتن

یکاها

گرانش

 • اثر ارتفاع
 • اثر چرخش زمین
 • مقداراستاندارد g
 • وزن ظاهری

ابعاد

حل مسائل دینامیک

 • تقریب در مدول ریاضی
 • روش حمله
 • کاربرد اصول پایه
 • راه حل عددی و راه حل نمادی

 

فصل دوم : دینامیک ذرات

 • حرکت ذره
 • انتخاب دستگاه مختصات

حرکت راست خط

 • سرعت و شتاب
 • تفسیر ترسیمی
 • انتگرل گیری تحلیلی

حرکت خمیده خطی صفحه ای

 • سرعت
 • شتاب
 • تجسم حرکت

مختصات قائم ( x-y )

 • نمایش برداری
 • حرکت پرتابه

مختصات قائم و مماسی ( n-t )

 • سرعت و شتاب
 • تعبیر هندسی
 • حرکت دایره ای

مختصات قطبی ( r-θ )

 • مشتق زمانی بردار یکه
 • سرعت
 • شتاب
 • تعبیر هندسی
 • حرکت دایره ای

حرکت خمیده خطی فضایی

 • مختصات قائم ( x-y-z )
 • مختصات استوانه ای ( r-θ-z )
 • مختصات کروی ( R-θ-ϕ)

حرکت نسبی ( محور انتقال یابنده )

 • انتخاب دستگاه مختصات
 • نمایش برداری

حرکت مقید ذرات متصل به هم

 • یک درجه آزادی
 • دو درجه آزادی

 

فصل سوم : سینتیک ذرات

قسمت الف : نیرو ، جرم و شتاب

 

قانون دوم نیوتن

 • دستگاه لخت
 • سیستم یکاها
 • یکای نیرو و جرم

معادله حرکت و حل مسئله

 • دو نوع مسئله دینامیک
 • حرکت مقید و حرکت نامقید
 • نمودار جسم آزاد

حرکت راست خط

حرکت خمیده خطی

 

قسمت ب : کار و انرژی

کار و انرژی جنبشی

 • تعریف کار
 • یکای کار
 • محاسبه کار
 • چند مثال از کار
 • کار و حرکت خمیده خطی
 • اصل کار و انرژی جنبشی
 • مزایای روش کار – انرژی
 • توان
 • بازده

انرژی پتانسیل

 • انرژی پتانسیل گرانشی
 • انرژی پتانسیل کش سان
 • معادله کار – انرژی
 • میدان نیروی پایستار

 

قسمت ج : ضربه و اندازه حرکت

ضربه خطی و اندازه حرکت خطی

 • اصل ضربه – اندازه حرکت خطی
 • پایستگی اندازه حرکت خطی

ضربه زاویه ای و اندازه حرکت زاویه ای

 • آهنگ تغییر اندازه حرکت زاویه ای
 • اصل ضربه – اندازه حرکت زاویه ای
 • کاربرد حرکت صفحه ای
 • پایستگی اندازه حرکت زاویه ای

کاربرد خاص

برخورد

 • برخورد مرکزی مستقیم
 • ضریب استرداد
 • اتلاف انرژی در حین برخورد
 • برخورد مرکزی مایل
 • حرکت با نیروی مرکزی
 • حرکت یک جسم تنها
 • مقاطع مخروطی
 • تحلیل انرژی
 • خلاصه فرض
 • مسئله دو جسمی آشفته
 • مسئله دوجسمی مفید
 • حرکت نسبی
 • معادله حرکت نسبی
 • اصل دالامبر
 • دستگاه غیر چرخان سرعت ثابت

 

فصل چهارم : سینتیک سیستم ذرات

تعمیم قانون دوم نیوتن

کار – انرژی

 • رابطه کار – انرژی
 • عبارت انرژی سینتیک

ضربه – اندازه حرکت

 • اندازه حرکت خطی
 • اندازه حرکت زاویه ای

پایستگی انرژی و اندازه حرکت

 • پایستگی انرژی
 • پایستگی اندازه حرکت

جریان جرمی پایا

 • تحلیل جریان در ظرفی صلب
 • تحلیل نموی
 • اندازه حرکت زاویه ای در سیستم جریان پایا

جرم متغییر

 • معادله حرکت
 • رهیافت جانشین
 • کاربرد در پیشرانی موشک

 

بخش دوم : دینامیک اجسام صلب

 

فصل پنجم : سینماتیک صفحه ای اجسام صلب

 • فرض جسم صلب
 • حرکت صفحه ای

چرخش

 • روابط حرکت زاویه ای
 • چرخش حول محور ثابت

حرکت مطلق

سرعت نسبی

 • سرعت نسبی ناشی از چرخش
 • تفسیر معادله سرعت نسبی
 • حل معادله سرعت نسبی

مرکز آنی سرعت صفر

 • تعیین مرکز آنی
 • حرکت مرکز آنی

شتاب نسبی

 • شتاب نسبی ناشی از چرخش
 • تفسیر معادله شتاب نسبی
 • حل معادله شتاب نسبی

حرکت نسبت به محور چرخان

 • مشتق بردار یکه نسبت به زمان
 • سرعت نسبی
 • تبدیل مشتق زمانی
 • شتاب نسبی
 • شتاب کوریولیس
 • مقایسه دستگاه چرخان و غیر چرخان

 

فصل ششم : سینتیک صفحه ای اجسام صلب

 

قسمت الف : نیرو ، جرم و شتاب

معادله کلی حرکت

 • معادله حرکت صفحه
 • روش دیگر به دست آوردن معادله حرکت صفحه ای
 • معادله لنگر جانشین
 • حرکت نامقید و حرکت مقید
 • سیستم اجسام متصل به هم
 • روش تحلیل

انتقال

چرخش حول محور ثابت

حرکت صفحه ای کلی

 • حل مسائل حرکت صفحه ای

 

قسمت ب : کار و انرژی

رابطه کار – انرژی

 • کار نیرو و کوپل
 • انرژی جنبشی
 • انرژی پتانسیل و معادله کار – انرژی
 • توان

محاسبه شتاب با استفاده از رابطه کار – انرژی

 • معادله کار – انرژی برای حرکت جزئی

 

قسمت ج : ضربه و اندازه حرکت

معادله ضربه – اندازه حرکت

 • اندازه حرکت خطی
 • اندازه حرکت زاویه ای
 • اجسام صلب متصل به هم
 • پایستگی اندازه حرکت
 • برخورد اجسام صلب

 

فصل هفتم : آشنایی با دینامیک سه بعدی اجسام صلب

قسمت الف : سینماتیک

انتقال

چرخش حول محور ثابت

حرکت در صفحات موازی

چرخش حول نقطه ثابت

 • چرخش و بردار واقعی
 • محور آنی چرخش
 • مخروط غلتان ومخروط پایه
 • شتاب زویه ای

حرکت کلی

 • محور مرجع انتقالی
 • محور مختصات چرخان

 

قسمت ب : سینتیک

اندازه حرکت زاویه ای

 • لنگر و حاصل ضرب لختی
 • محور اصلی
 • اصل انتقال برای اندازه حرکت زاویه ای

انرژی جنبشی

معادله اندازه حرکت وانرژی

 • معادله اندازه حرکت
 • معادله انرژی

حرکت در صفحه موزای

حرکت چرخش نمایی : تقدیم پایا

 • رهیافت ساده
 • تحلیل تفصیلی
 • حرکت تقدیمی حالت پایا
 • حرکت تقدیمی پایا با لنگر صفر

 

فصل هشتم : ارتعاش و پاسخ زمانی

ارتعاش آزاد ذرات

 • معادله حرکت برای ارتعاش آزاد نامیرا
 • جواب مسئله ارتعاش آزاد نامیرا
 • نمایش ترسیمی حرکت
 • وضعیت تعادل مرجع
 • معادله حرکت برای ارتعاش آزاد نامیرا
 • جواب مسئله ارتعاش آزاد نامیرا
 • انواع حرکت میرا
 • تعیین میرایی با آزمایش

ارتعاش وادانسته ذرات

 • تحریک همساز
 • تحریک پایه
 • ارتعاش واداشته نامیرا
 • ارتعاش واداشته میرا
 • ضریب بزرگ نمایی و زایه فاز
 • کاربرد
 • قیاس مدار الکتریکی

ارتعاش اجسام صلب

 • ارتعاش چرخشی میله
 • همتای چرخشی ارتعاش انتقالی
 • روش انرژی
 • تعیین معادله حرکت
 • تعیین بسامد ارتعاش

 

ضمائم

قسمت الف : لنگر لختی سطح

قسمت ب : لنگر لختی جرم

لنگر لختی حول یک محور

 • شعاع چرخش
 • انتقال محورها
 • اجسام مرکب

حاصل ضرب لختی

 • محوراصلی لختی
 • قسمت ج : چند مطلب برگزیده از ریاضی
 • هندسه مسطحه
 • هندسه فضایی
 • روابط جبری
 • هندسه تحلیلی
 • مثلثات
 • عملیات برداری
 • سری
 • مشتق
 • انتگرال
 • روش نیوتن برای معادلات دشوار
 • چند روش انتگرال گیری عددی

 

قسمت د : جداول سودمند

 • خواص فیزیکی
 • ثابت منظومه شمسی
 • خواص اشکال مسطح
 • خواص اجسام فضایی همگن

 

دانلود فیلم آموزش دینامیک دانشگاه شریف

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (1 )
 • Your Rating


گزیده ای از مطالب

آموزش دینامیک جلسه19 ؛ حرکت غلتشی | بوکلت دانلود

آموزش دینامیک جلسه19 ؛ حرکت غلتشی | جلسه نوزدهم

مطلب بالا مربوط به آموزش دینامیک جلسه19 از دروس اصلی رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه …