یکشنبه , 20 ژانویه 2019
خانه ◀◀ فیلم آموزشی ◀◀ آموزش الکترومغناطیس ◀◀ فیلم الکترومغناطیس ؛ اتحاد های برداری ؛ معادله لاپلاس | جلسه سوم
تا 80 درصد تخفیف

فیلم الکترومغناطیس ؛ اتحاد های برداری ؛ معادله لاپلاس | جلسه سوم

دانلود فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 دانشگاه شریف

مطلب بالا مربوط به فیلم الکترومغناطیس جلسه سوم از دروس اصلی رشته

مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف می باشد که توسط استاد محمود بهمن آبادی ارائه گردیده است.

این درس یکی از درس های دانشکده فیزیک و دانشکده مهندسی برق است ؛ در این درس با اصول مغناطیسی و الکترومغناطیسی آشنا می شویم ، این درس اساس کار نیمه هادی ، آنتن ها و رادار ها می باشد .

سرفصل الکترومغناطیس

این سرفصلها مربوط به درس الکترومغناطیس دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب الکترومغناطیس میدان و موج چنگ می باشد ؛

دانلود فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 دانشگاه شریف

سرفصل های تفصیلی سرفصل الکترومغناطیس

 

فصل اول ؛ مدل الکترومغناطیس

 • مدل الکترومغناطیس
 • واحد SI و ثوابت جهانی

 

فصل دوم ؛ آنالیز برداری

 • جمع و تفریق برداری
 • ضرب بردار ؛ ضرب عددی یا داخلی ، ضرب برداری یا خارجی ، ضرب سه بردار
 • دستگاه مختصات متعامد ؛ مختصات کارتزین ، مختصات استوانه ای ، مختصات کروی
 • انتگرالی شامل توابع برداری
 • گرادیان یک میدان عددی
 • دیورژانس یک میدان برداری
 • قضیه دیورژانس
 • کرل یک میدان برداری
 • قضیه استوکس
 • دو اتحاد صفر ؛ اتحاد I ؛ اتحاد II
 • قضیه هلم هولتز

 

فصل سوم ؛ میدان الکتریکی ساکن

 • فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد
 • قانون کولمب ؛ میدان الکتریکی ناشی از مجموعه بار گسسته ، میدان الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار
 • قانون گوس و کاربرد آن
 • پتانسیل الکتریکی ؛ پتانسیل الکتریکی ناشی از توزیع یک بار
 • هادی در میدان الکتریکی ساکن
 • دی الکتریک در میدان الکتریکی ساکن ؛ توزیع بار معادل در دی الکتریک قطبی شده
 • چگالی شار الکتریکی و ضریب دی الکتریک ؛ مقاومت دی الکتریک
 • شرایط مرزی میدان الکتریکی ساکن
 • ظرفیت و خازن ؛ اتصال سری و موازی خازن ، ظرفیت در سیستم چند هادی ، محافظت الکتریسیته ساکن
 • انرژی و نیرو الکتریسیته ساکن ؛ انرژی الکتریسیته ساکن برحسب کمیات میدان ، نیرو الکتریسیته ساکن

 

فصل چهارم ؛ حل مسائل الکتریسیته ساکن

 • معادلات پواسون و لاپلاس
 • یکتایی جواب الکتریسیته ساکن
 • روش تصاویر ؛ بارنقطه ای و صفحات هادی ، بار خطی و استوانه هادی موازی ، باز نقطه ای و کره هادی ، کره باردار و صفحه زمین شده
 • مسائل مقدار مرزی در مختصات کارتزین
 • مسائل مقدار مرزی در مختصات استوانه ای
 • مسائل مقدار مرزی در مختصات کروی

 

فصل پنجم ؛ جریان الکتریکی دائم

 • چگالی جریان و قانون اهم
 • نیروی محرکه الکتریکی و قانون ولتاژ کیرشف
 • معادله پیوستگی و قانون جریان کیرشف
 • اتلاف توان و قانون ژول
 • شرایط مرزی چگالی جریان
 • محاسبه مقاومت

 

فصل ششم ؛ میدان مغناطیسی ساکن

 • اصول موضوعی مغناطیسی ساکن در فضای آزاد
 • پتانسیل مغناطیسی برداری
 • قانون بیوساوار و کاربرد آن
 • دوقطبی مغناطیسی ؛ پتانسیل مغناطیسی عددی
 • مغناطیس شدگی و چگالی جریان معادل ؛ چگالی بار مغناطیسی معادل
 • شدت میدان مغناطیسی و نفوذپذیری نسبی
 • مدار مغناطیسی
 • رفتار مواد مغناطیسی
 • شرایط مرزی میدان مغناطیسی ساکن
 • اندوکتانس و سلف
 • انرژی مغناطیسی ؛ انرژی مغناطیسی برحسب کمیات میدان
 • نیرو و گشتاور مغناطیسی ؛ اثر هال ، نیرو و گشتاور در هادی حامل جریان ، نیرو و گشتاور برحسب انرژی مغناطیسی ذخیره شده ، نیرو و گشتاور برحسب اندوکتانس متقابل

 

فصل هفتم ؛ میدان متغیر با زمان و معادلات ماکسول

 • قانون القای الکترومغناطیسی فاراده ؛ مدارساکن در میدان مغناطیسی تغییرپذیر با زمان ، ترانسفورماتور ، هادی متحرک در میدان مغناطیسی ساکن ، مدار متحرک در میدان مغناطیسی تغییرپذیر با زمان
 • معادلات ماکسول ؛ شکل انتگرالی معادلات ماکسول
 • توابع پتانسیل
 • شرایط مرزی الکترومغناطیس ؛ فصل مشترک بین دو محیط خطی بی اتلاف ، فصل مشترک بین یک دی الکتریک و یک هادی کامل
 • معادلات موج و حل آن ؛ حل معادلات موج به منظور یافتن پتانسیل ، معادلات موج بدون منبع
 • میدان هماهنگ زمانی ؛ کاربرد فازور – دوره ، الکترومغناطیس هماهنگ زمانی ، میدان بدون منبع در محیط ساده ، طیف الکترمغناطیسی

 

فصل هشتم ؛ امواج الکترومغناطیسی مسطح

 • امواج مسطح در محیط بدون اتلاف ؛ اثر داپلر ، امواج الکترومغناطیسی عرضی ، قطب شدگی امواج مسطح
 • امواج مسطح در محیط با اتلاف ؛ دی الکتریک کم اتلاف ، هادی خوب ، گاز یونیزه
 • سرعت گروه
 • گذران توان الکترومغناطیسی و بردار پویین تینگ ؛ چگالی توان لحظه ای و متوسط
 • برخورد عمودی با یک مرز مسطح هادی
 • برخورد مایل با یک مرز مسطح هادی ؛ قطبی شدگی عمودی ، قطبی شدگی موازی
 • برخورد عمودی با یک مرز مسطح دی الکتریک
 • برخورد عمودی با فصل مشترکی با چند دی الکتریک ؛ امپدانس موج میدان کل ، تبدیل امپدانس با دی الکتریک چندگانه
 • برخورد مایل به یک مرز مسطح دی الکتریک ؛ بازتاب کلی ، قطبی شدگی عمودی ، قطبی شدگی موازی

 

فصل نهم ؛ تئوری و کاربرد خطوط انتقال

 • موج الکترومغناطیسی عرضی در طول یک خط انتقال صفحه ای موازی ؛ خطوط انتقال صفحه ای موازی با اتلاف ، خطوط ماکرواستریپ
 • معادلات کلی خط انتقال ؛ مشخصات موج ورودی یک خط انتقال بینهایت ، پارامتر خط انتقال ، ثابت تضعیف از روی روابط توان
 • مشخصات موج در خطوط انتقال محدود ؛ خطوط انتقال به عنوان عناصر مدار ، خطوط با خم شدگی مقاومتی ، خطوط با خم شدگی دلخواه ، مدار خط انتقال
 • حالت گذرا در خطوط انتقال ؛ نمودار بازتاب ، تحریک پالسی ، خط با بار اولیه ، خط با بار اکتیو
 • نمودار اسمیت ؛ محاسبات نمودار اسمیت در خطوط با اتلاف
 • تطبیق امپدانس در خط انتقال ؛ تطبیق امپدانس با استفاده از ترانسفوماتور ربع موج ، تطبیق با استفاده از یک قطعه فرعی ، تطبیق با استفاده از دو قطعه فرعی

 

فصل دهم ؛ موج بر و تشدید کننده حفره ای

 • رفتار کلی موج در طول ساختار هدایت کننده یکنواخت ؛ امواج الکترومغناطیسی عرضی ، امواج مغناطیسی عرضی ، امواج الکتریکی عرضی
 • موج بر صفحه ای موازی ؛ امواج TM بین صفحات موازی ، امواج TE بین صفحات موازی ، سرعت ترابری انرژی ، تضعیف در موج بر صفحه ای موازی
 • موج بر مستطیلی ؛ امواج TM در موج بر مستطیلی ، امواج TE در موج بر مستطیلی ، تضعیف در موج بره مستطیلی ، ناپیوستگی در موج بر مستطیلی
 • موج بر دایره ای ؛ معادله دیفرانسیل بسل و توابع بسل ، امواج TM در موج بر دایره ای ، امواج TE در موج بر دایره ای
 • موج بر دی الکتریک ؛ امواج TM در طول لوحه دی الکتریک ، امواج TE در طول لوحه دی الکتریک ، توضیحات بیشتری درباره موج بر دی الکتریک
 • تشدیدکننده حفره ای ؛ تشدیدکننده حفره ای مستطیلی ، ضریب کیفیت تشدیدکننده حفره ای ، تشدیدکننده حفره ای مدور

 

فصل یازدهم ؛ آنتن و سیستم تشعشعی

 • میدان تشعشعی دوقطبی کوچک ؛ دوقطبی الکتریکی کوچک ، دوقطبی مغناطیسی کوچک
 • نقشه آنتن و پارامتر آنتن
 • آنتن خطی نازک ؛ دوقطبی نیم موج ، طول مؤثر آنتن
 • آرایه آنتن ؛ آرایه دو عنصری ، آرایه کلی یکنواخت
 • آنتن گیرنده ؛ امپدانس داخلی و نقشه جهتدار ، سطح مؤثر ، سطح مقطع پراکندگی معکوس
 • سیستم فرستنده – گیرنده ؛ فرمول انتقال فریس و معادله رادار ، انتشار موج در نزدیکی سطح زمین
 • بعضی از انواع دیگر آنتن ؛ آنتن موج متحرک ، آنتن مارپیچ استوانه ای ، آنتن یاگی – اودا ، آنتن باند عریض
 • تشعشع کننده دهانه ای
دانلود فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 دانشگاه شریف

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (1 )
 • Your Rating


گزیده ای از مطالب

آموزش دینامیک جلسه19 ؛ حرکت غلتشی | بوکلت دانلود

آموزش دینامیک جلسه19 ؛ حرکت غلتشی | جلسه نوزدهم

مطلب بالا مربوط به آموزش دینامیک جلسه19 از دروس اصلی رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه …

دیدگاهتان را بنویسید