شنبه , 19 ژانویه 2019
خانه ◀◀ فیلم آموزشی ◀◀ آموزش سیگنال و سیستم ◀◀ آموزش سیگنال سیستم ؛ ادامه معرفی سیگنالهای مهم | جلسه دوم
تا 80 درصد تخفیف

آموزش سیگنال سیستم ؛ ادامه معرفی سیگنالهای مهم | جلسه دوم

 دانلود فیلم آموزش سیگنال و سیستم دانشگاه شریف

مطلب بالا مربوط به آموزش سیگنال سیستم جلسه2 از دروس اصلی رشته

مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف می باشد که توسط استاد بابایی زاده ارائه گردیده است.

دکتر بابایی زاده عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف است.

وی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق به ترتیب از دانشگاه‌های صنعتی اصفهان (۱۳۷۳) و صنعتی شریف (۱۳۷۵)، و دکترای خود را در رشته مهندسی برق به طور مشترک از دانشگاه‌های گرونوبل فرانسه (INPG) و صنعتی شریف (۱۳۸۱) اخذ نموده است. او در سال ۱۳۸۲ به عضویت هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در آمد و در حال حاضر نیز دانشیار آن دانشکده است.

این درس یکی از مهمترین دروس دوره کارشناسی مهندسی برق است. سیستمها، مستقل از اینکه یک مدار الکتریکی ساده باشند یا یک سیستم مخابراتی پیشرفته، از یک نظریه کلی پیروی می‌کنند که این نظریه کلی موضوع این درس است. در این درس تاکید اصلی روی نظریه سیستمهای خطی و تغییرناپذیر با زمان است، و ابزارهای گوناگون برای تحلیل این سیستم‌ها، از جمله انتگرال (یا مجموع) کانولوشن، سری فوریه (پیوسته و گسسته)، تبدیل فوریه (پیوسته و گسسته)، تبدیل لاپلاس، و تبدیل Z تدریس خواهند شد.
این درس همچنین یکی از مهمترین مواد کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق نیز هست.

 

سرفصل سیگنال و سیستم

این سرفصلها مربوط به درس مدار سیگنال و سیستم دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب سیگنال و سیستم اوپنهایم می باشد ؛

 دانلود فیلم آموزش سیگنال و سیستم دانشگاه شریف

سرفصل سیگنال و سیستم ( بر اساس کتاب سیگنال و سیستم اپنهایم )

 

فصل اول : سیگنال ها وسیستم ها

 

 • مقدمه
 • سیگنال های زمان- پیوسته و زمان- گسسته
 • مثال ها و نمایش ریاضی
 • انرژی و توان سیگنال
 • تبدیل متغیر مستقل
 • مثال هایی از تبدیلات متغیر مستقل
 • سیگنال های متناوب
 • سیگنال های زوج و فرد
 • سیگنال های نمایی و سینوسی
 • سیگنال های نمایی مختلط و سینوسی زمان – پیوسته
 • سیگنال های نمایی مختلط و سینوسی زمان – گسسته
 • خواص تناوب نمایی های مختلط زمان- گسسته
 • توابع ضربه واحد و پله واحد
 • دنباله های ضربه واحد و پله واحد زمان- گسسته
 • توابع پله واحد و ضربه واحد زمان- پیوسته
 • سیستم های زمان- پیوسته و زمان- گسسته
 • مثالهایی ساده از سیستم ها
 • بهم پیوستن سیستم ها
 • خواص اساسی سیستم
 • سیستم های با حافظه و بدون حافظه
 • معکوس پذیری و سیستم های معکوس
 • علیت
 • پایداری
 • تغییر ناپذیری با زمان
 • خطی بودن

 

فصل دوم : سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان

 

 • سیستم های LTI زمان – گسسته : جمع کانولوشن
 • نمایش سیگنال های زمان – گسته بر حسب ضربه ها
 • پاسخ ضربه واحد زمان – گسسته و نمایش جمع کانووشن برای سیستم های LTI
 • سیستم های LTI زمان – پیوسته : انتگرال کانولوشن
 • نمایش سیگنال های زمان – پیوسته بر حسب ضربه ها
 • پاسخ ضربه واحد زمان – پیوسته و نمایش انگرال کانولوشن برای سیستم های LTI
 • خواص سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان
 • خاصیت جابجایی پذیری
 • خاصیت توزیع پذیری
 • خاصیت شرکت پذیری
 • سیستم های LTI با حافظه و بدون حافظه
 • معکوس پذیری سیستم های LTI
 • علیت برای سیستم های LTI
 • پایداری سیستم های LTI
 • پاسخ پله واحد واحد یک سیستم LTI
 • سیستم های LTI علی توصیف شده با معادلات دیفرانسیل و تفاضلی
 • معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت
 • معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت
 • نمایش های دیاگرام بلوکی سیستم های مرتبه اول توصیف شده با معادلات دیفرانسیل و تفاضلی
 • توابع ویژه
 • ضربه واحد به عنوان یک پالس کوتاه ایده آل سازی شده
 • تعریف ضربه واحد از طریق کانولوشن
 • دوبلت های واحد و توابع ویژه دیگر

 

فصل سوم : نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب

 

 • یک دورنمای تاریخی
 • پاسخ سیستم های LTI به نمایی مختلط
 • نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب زمان – پیوسته
 • ترکیب های خطی نمایی های مختلط با رابطه هارمونیکی
 • تعیین نمایش سری فوریه یک سیگنال متناوب زمان – پیوسته
 • همگرایی سری فوریه زمان – پیوسته
 • خطی بودن
 • انتقال زمانی
 • وارون سازی زمانیی
 • تغییر مقیاس زمانی
 • ضرب دو سیگنال
 • مزدوج گیری و تقارن مزدوج
 • رابطه پار سوال رای سیگنال های متناوب زمان – پیوسته
 • خلاصه خواص سری فوریه زمان – پیوسته
 • نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب زمان – گسسته
 • ترکیب های خطی نمایی های مختلط با رابطه هارمونیکی
 • تعیین نمایش سری فوریه یک سیگنال متناوب
 • خواص سری فوریه زمان – گسسته
 • ضرب دو سیگنال
 • تفاضل اول
 • رابطه پارسوال برای سیگنال های متناوب زمان – گسسته
 • سیستم LTI و سری فوریه
 • فیلتر کردن
 • فیلتر های شکل دهنده فرکانس
 • فیلتر های انتخابگر فرکانس
 • مثال هایی از فیلتر های زمان – پیوسته توصیف شده با معادلات دیفرانسیل
 • یک فیلتر پایین گذر RC ساده
 • یک فیلتر بالا گذر RC ساده
 • مثال هایی از فیلتر های زمان – پیوسته توصیف شده با معادلات تفاضلی
 • فیلتر های زمان – گسسته بازگشتی مرتبه اول
 • فیلتر های زمان – گسسته غیر بازگشتی

 

فصل چهارم : تبدیل فوریه زمان پیوسته

 

 • نمایش سیگنال های نا متناوب ؛ تبدیل فوریه زمان – پیوسته
 • پی ریزی نمایش تبدیل فوریه یک سیگنال نا منتاوب
 • همگرایی تبدیل های فوریه
 • مثال هایی از تبدیل های فوریه زمان – پیوسته
 • تبدیل فوریه برای سیگنال های متناوب
 • خواص تبدیل فوریه زمان – پیوسته
 • خطی بودن
 • انتقال زمانی
 • مزدوج گیری و تقارن مزدوج
 • مشتق گیری و انتگرال گیری
 • تغییر مقیاس زمان و فرکانس
 • دوگانی
 • رابطه پار سوال
 • خاصیت کانولوشن
 • خاصیت ضرب
 • فیلتر کردن انتخابگر فرکانسی با فرکانس مرکزی متغیر
 • جدول های خواص تبدیل فوریه و زوج های تبدیل فوریه اساسی
 • سیستم های توصیف شده با معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت

 

فصل پنجم : تبدیل فوریه زمان گسسته

 

 • نمایش سیگنال های نا متناوب؛ تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • پی ریزی تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • مثال هایی از تبدیل های فوریه زمان – گسسته
 • مسائل همگرایی مربوط به تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • تبدیل فوریه برای سیگنال های متناوب
 • خواص تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • متناوب بودن تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • خطی بودن تبدیل فوریه
 • انتقال زمانی و انتقال فرکانسی
 • مزدوج گیری و تقارن مزدوج
 • تفاضل گیری و مجموع گیری
 • وارون سازی زمانی
 • گسترش زمانی
 • مشتق گیری در فرکانس
 • رابطه پارسوال
 • خاصیت کانولوشن
 • خاصیت ضرب
 • جدول های خواص تبدیل فوریه و زوج های تبدیل فوریه اساسی
 • دوگانی
 • دوگانی در سری فوریه زمان – گسسته
 • دوگانی بین تبدیل فوریه زمان – گسسته و سری فوریه زمان – پیوسته
 • سیستم های توصیف شده با معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت

 

فصل ششم : توصیف زمانی و فرکانسی سیگنال ها و سیستم ها

 

 • نمایش اندازه – فاز تبدیل فوریه
 • نمایش اندازه – فاز پاسخ فرکانسی سیستم های LTI
 • فاز خطی و غیر خطی
 • تاخیر گروه
 • نمودار های لگاریتم اندازه و بودی
 • خواص حوزه زمانی فیلتر های انتخابگر فرکانس ایده آل
 • جنبه های حوزه زمانی و حوزه فرکانسی فیلتر های غیر ایده آل
 • سیستم های زمان – پیوسته مرتبه اول و مرتبه دوم
 • سیستم های زمان – پیوسته مرتبه اول
 • سیستم های زمان – پیوسته مرتبه دوم
 • نمودار های بودی برای پاسخهای فرکانسی گویا
 • سیستم های زمان – گسسته مرتبه اول و مرتبه دوم
 • سیستم های زمان – گسسته مرتبه اول
 • سیستم های زمان – گسسته مرتبه دوم
 • مثال هایی از تحلیل حوزه زمانی و حوزه فرکانسی سیستم ها
 • تحلیل سیستم فنر و کمک فنر اتومبیل
 • مثال هایی از فیلتر های غیر بازگشتی زمان – گسسته

 دانلود فیلم آموزش سیگنال و سیستم دانشگاه شریف

 

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (1 )
 • Your Rating


گزیده ای از مطالب

فیلم سیگنال سیستم ؛ معرفی ۶ خاصیت برای سیستم‌ | بوکلت دانلود

فیلم سیگنال سیستم ؛ معرفی ۶ خاصیت برای سیستم‌ | جلسه سوم

  مطلب بالا مربوط به فیلم سیگنال سیستم جلسه3 از دروس اصلی رشته مهندسی برق در …