شنبه , 19 ژانویه 2019
خانه ◀◀ سرفصل دروس دانشگاه ◀◀ سرفصل دینامیک ؛ سرفصلهای دینامیک | بوکلت دانلود
تا 80 درصد تخفیف
سرفصل دینامیک ؛ سرفصلهای دینامیک | بوکلت دانلود
سرفصل دینامیک ؛ سرفصلهای دینامیک | بوکلت دانلود

سرفصل دینامیک ؛ سرفصلهای دینامیک | بوکلت دانلود

سرفصل دینامیک

این سرفصلها مربوط به درس دینامیک دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب دینامیک مریام و کریگ می باشد ؛

دانلود فیلم آموزش دینامیک دانشگاه شریف

سرفصل های تفصیلی سرفصل دینامیک

 

بخش اول : دینامیک ذرات

 

فصل یک : آشنایی با دینامیک

 

تاریخچه و کاربرد مدرن دینامیک

 • تاریخچه دینامیک
 • کاربرد دینامیک

مفاهیم پایه

قوانین نیوتن

یکاها

گرانش

 • اثر ارتفاع
 • اثر چرخش زمین
 • مقداراستاندارد g
 • وزن ظاهری

ابعاد

حل مسائل دینامیک

 • تقریب در مدول ریاضی
 • روش حمله
 • کاربرد اصول پایه
 • راه حل عددی و راه حل نمادی

 

فصل دوم : دینامیک ذرات

 • حرکت ذره
 • انتخاب دستگاه مختصات

حرکت راست خط

 • سرعت و شتاب
 • تفسیر ترسیمی
 • انتگرل گیری تحلیلی

حرکت خمیده خطی صفحه ای

 • سرعت
 • شتاب
 • تجسم حرکت

مختصات قائم ( x-y )

 • نمایش برداری
 • حرکت پرتابه

مختصات قائم و مماسی ( n-t )

 • سرعت و شتاب
 • تعبیر هندسی
 • حرکت دایره ای

مختصات قطبی ( r-θ )

 • مشتق زمانی بردار یکه
 • سرعت
 • شتاب
 • تعبیر هندسی
 • حرکت دایره ای

حرکت خمیده خطی فضایی

 • مختصات قائم ( x-y-z )
 • مختصات استوانه ای ( r-θ-z )
 • مختصات کروی ( R-θ-ϕ)

حرکت نسبی ( محور انتقال یابنده )

 • انتخاب دستگاه مختصات
 • نمایش برداری

حرکت مقید ذرات متصل به هم

 • یک درجه آزادی
 • دو درجه آزادی

 

فصل سوم : سینتیک ذرات

قسمت الف : نیرو ، جرم و شتاب

 

قانون دوم نیوتن

 • دستگاه لخت
 • سیستم یکاها
 • یکای نیرو و جرم

معادله حرکت و حل مسئله

 • دو نوع مسئله دینامیک
 • حرکت مقید و حرکت نامقید
 • نمودار جسم آزاد

حرکت راست خط

حرکت خمیده خطی

 

قسمت ب : کار و انرژی

کار و انرژی جنبشی

 • تعریف کار
 • یکای کار
 • محاسبه کار
 • چند مثال از کار
 • کار و حرکت خمیده خطی
 • اصل کار و انرژی جنبشی
 • مزایای روش کار – انرژی
 • توان
 • بازده

انرژی پتانسیل

 • انرژی پتانسیل گرانشی
 • انرژی پتانسیل کش سان
 • معادله کار – انرژی
 • میدان نیروی پایستار

 

قسمت ج : ضربه و اندازه حرکت

ضربه خطی و اندازه حرکت خطی

 • اصل ضربه – اندازه حرکت خطی
 • پایستگی اندازه حرکت خطی

ضربه زاویه ای و اندازه حرکت زاویه ای

 • آهنگ تغییر اندازه حرکت زاویه ای
 • اصل ضربه – اندازه حرکت زاویه ای
 • کاربرد حرکت صفحه ای
 • پایستگی اندازه حرکت زاویه ای

کاربرد خاص

برخورد

 • برخورد مرکزی مستقیم
 • ضریب استرداد
 • اتلاف انرژی در حین برخورد
 • برخورد مرکزی مایل
 • حرکت با نیروی مرکزی
 • حرکت یک جسم تنها
 • مقاطع مخروطی
 • تحلیل انرژی
 • خلاصه فرض
 • مسئله دو جسمی آشفته
 • مسئله دوجسمی مفید
 • حرکت نسبی
 • معادله حرکت نسبی
 • اصل دالامبر
 • دستگاه غیر چرخان سرعت ثابت
دانلود فیلم آموزش دینامیک دانشگاه شریف

فصل چهارم : سینتیک سیستم ذرات

تعمیم قانون دوم نیوتن

کار – انرژی

 • رابطه کار – انرژی
 • عبارت انرژی سینتیک

ضربه – اندازه حرکت

 • اندازه حرکت خطی
 • اندازه حرکت زاویه ای

پایستگی انرژی و اندازه حرکت

 • پایستگی انرژی
 • پایستگی اندازه حرکت

جریان جرمی پایا

 • تحلیل جریان در ظرفی صلب
 • تحلیل نموی
 • اندازه حرکت زاویه ای در سیستم جریان پایا

جرم متغییر

 • معادله حرکت
 • رهیافت جانشین
 • کاربرد در پیشرانی موشک

 

بخش دوم : دینامیک اجسام صلب

 

فصل پنجم : سینماتیک صفحه ای اجسام صلب

 • فرض جسم صلب
 • حرکت صفحه ای

چرخش

 • روابط حرکت زاویه ای
 • چرخش حول محور ثابت

حرکت مطلق

سرعت نسبی

 • سرعت نسبی ناشی از چرخش
 • تفسیر معادله سرعت نسبی
 • حل معادله سرعت نسبی

مرکز آنی سرعت صفر

 • تعیین مرکز آنی
 • حرکت مرکز آنی

شتاب نسبی

 • شتاب نسبی ناشی از چرخش
 • تفسیر معادله شتاب نسبی
 • حل معادله شتاب نسبی

حرکت نسبت به محور چرخان

 • مشتق بردار یکه نسبت به زمان
 • سرعت نسبی
 • تبدیل مشتق زمانی
 • شتاب نسبی
 • شتاب کوریولیس
 • مقایسه دستگاه چرخان و غیر چرخان

 

فصل ششم : سینتیک صفحه ای اجسام صلب

 

قسمت الف : نیرو ، جرم و شتاب

معادله کلی حرکت

 • معادله حرکت صفحه
 • روش دیگر به دست آوردن معادله حرکت صفحه ای
 • معادله لنگر جانشین
 • حرکت نامقید و حرکت مقید
 • سیستم اجسام متصل به هم
 • روش تحلیل

انتقال

چرخش حول محور ثابت

حرکت صفحه ای کلی

 • حل مسائل حرکت صفحه ای

 

قسمت ب : کار و انرژی

رابطه کار – انرژی

 • کار نیرو و کوپل
 • انرژی جنبشی
 • انرژی پتانسیل و معادله کار – انرژی
 • توان

محاسبه شتاب با استفاده از رابطه کار – انرژی

 • معادله کار – انرژی برای حرکت جزئی

 

قسمت ج : ضربه و اندازه حرکت

معادله ضربه – اندازه حرکت

 • اندازه حرکت خطی
 • اندازه حرکت زاویه ای
 • اجسام صلب متصل به هم
 • پایستگی اندازه حرکت
 • برخورد اجسام صلب

 

فصل هفتم : آشنایی با دینامیک سه بعدی اجسام صلب

قسمت الف : سینماتیک

انتقال

چرخش حول محور ثابت

حرکت در صفحات موازی

چرخش حول نقطه ثابت

 • چرخش و بردار واقعی
 • محور آنی چرخش
 • مخروط غلتان ومخروط پایه
 • شتاب زویه ای

حرکت کلی

 • محور مرجع انتقالی
 • محور مختصات چرخان

 

قسمت ب : سینتیک

اندازه حرکت زاویه ای

 • لنگر و حاصل ضرب لختی
 • محور اصلی
 • اصل انتقال برای اندازه حرکت زاویه ای

انرژی جنبشی

معادله اندازه حرکت وانرژی

 • معادله اندازه حرکت
 • معادله انرژی

حرکت در صفحه موزای

حرکت چرخش نمایی : تقدیم پایا

 • رهیافت ساده
 • تحلیل تفصیلی
 • حرکت تقدیمی حالت پایا
 • حرکت تقدیمی پایا با لنگر صفر

 

فصل هشتم : ارتعاش و پاسخ زمانی

ارتعاش آزاد ذرات

 • معادله حرکت برای ارتعاش آزاد نامیرا
 • جواب مسئله ارتعاش آزاد نامیرا
 • نمایش ترسیمی حرکت
 • وضعیت تعادل مرجع
 • معادله حرکت برای ارتعاش آزاد نامیرا
 • جواب مسئله ارتعاش آزاد نامیرا
 • انواع حرکت میرا
 • تعیین میرایی با آزمایش

ارتعاش وادانسته ذرات

 • تحریک همساز
 • تحریک پایه
 • ارتعاش واداشته نامیرا
 • ارتعاش واداشته میرا
 • ضریب بزرگ نمایی و زایه فاز
 • کاربرد
 • قیاس مدار الکتریکی

ارتعاش اجسام صلب

 • ارتعاش چرخشی میله
 • همتای چرخشی ارتعاش انتقالی
 • روش انرژی
 • تعیین معادله حرکت
 • تعیین بسامد ارتعاش

 

ضمائم

قسمت الف : لنگر لختی سطح

قسمت ب : لنگر لختی جرم

لنگر لختی حول یک محور

 • شعاع چرخش
 • انتقال محورها
 • اجسام مرکب

حاصل ضرب لختی

 • محوراصلی لختی
 • قسمت ج : چند مطلب برگزیده از ریاضی
 • هندسه مسطحه
 • هندسه فضایی
 • روابط جبری
 • هندسه تحلیلی
 • مثلثات
 • عملیات برداری
 • سری
 • مشتق
 • انتگرال
 • روش نیوتن برای معادلات دشوار
 • چند روش انتگرال گیری عددی

 

قسمت د : جداول سودمند

 • خواص فیزیکی
 • ثابت منظومه شمسی
 • خواص اشکال مسطح
 • خواص اجسام فضایی همگن

 

دانلود فیلم آموزش دینامیک دانشگاه شریف

برای دانلود جزوه دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/category/academic-booklet

 

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !

گزیده ای از مطالب

سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی این سرفصلها مربوط به درس جبر خطی دانشگاه و بر اساس فصل …