شنبه , 19 ژانویه 2019
خانه ◀◀ سرفصل دروس دانشگاه ◀◀ سرفصل الکترومغناطیس ؛ سرفصلهای الکترومغناطیس | بوکلت دانلود
تا 80 درصد تخفیف
سرفصل الکترومغناطیس ؛ سرفصلهای الکترومغناطیس | بوکلت دانلود
سرفصل الکترومغناطیس ؛ سرفصلهای الکترومغناطیس | بوکلت دانلود

سرفصل الکترومغناطیس ؛ سرفصلهای الکترومغناطیس | بوکلت دانلود

سرفصل الکترومغناطیس

این سرفصلها مربوط به درس الکترومغناطیس دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب الکترومغناطیس میدان و موج چنگ می باشد ؛

دانلود فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 دانشگاه شریف

سرفصل های تفصیلی سرفصل الکترومغناطیس

 

فصل اول ؛ مدل الکترومغناطیس

 • مدل الکترومغناطیس
 • واحد SI و ثوابت جهانی

 

فصل دوم ؛ آنالیز برداری

 • جمع و تفریق برداری
 • ضرب بردار ؛ ضرب عددی یا داخلی ، ضرب برداری یا خارجی ، ضرب سه بردار
 • دستگاه مختصات متعامد ؛ مختصات کارتزین ، مختصات استوانه ای ، مختصات کروی
 • انتگرالی شامل توابع برداری
 • گرادیان یک میدان عددی
 • دیورژانس یک میدان برداری
 • قضیه دیورژانس
 • کرل یک میدان برداری
 • قضیه استوکس
 • دو اتحاد صفر ؛ اتحاد I ؛ اتحاد II
 • قضیه هلم هولتز

 

فصل سوم ؛ میدان الکتریکی ساکن

 • فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد
 • قانون کولمب ؛ میدان الکتریکی ناشی از مجموعه بار گسسته ، میدان الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار
 • قانون گوس و کاربرد آن
 • پتانسیل الکتریکی ؛ پتانسیل الکتریکی ناشی از توزیع یک بار
 • هادی در میدان الکتریکی ساکن
 • دی الکتریک در میدان الکتریکی ساکن ؛ توزیع بار معادل در دی الکتریک قطبی شده
 • چگالی شار الکتریکی و ضریب دی الکتریک ؛ مقاومت دی الکتریک
 • شرایط مرزی میدان الکتریکی ساکن
 • ظرفیت و خازن ؛ اتصال سری و موازی خازن ، ظرفیت در سیستم چند هادی ، محافظت الکتریسیته ساکن
 • انرژی و نیرو الکتریسیته ساکن ؛ انرژی الکتریسیته ساکن برحسب کمیات میدان ، نیرو الکتریسیته ساکن

 

 فصل چهارم ؛ حل مسائل الکتریسیته ساکن

 • معادلات پواسون و لاپلاس
 • یکتایی جواب الکتریسیته ساکن
 • روش تصاویر ؛ بارنقطه ای و صفحات هادی ، بار خطی و استوانه هادی موازی ، باز نقطه ای و کره هادی ، کره باردار و صفحه زمین شده
 • مسائل مقدار مرزی در مختصات کارتزین
 • مسائل مقدار مرزی در مختصات استوانه ای
 • مسائل مقدار مرزی در مختصات کروی

 

فصل پنجم ؛ جریان الکتریکی دائم

 • چگالی جریان و قانون اهم
 • نیروی محرکه الکتریکی و قانون ولتاژ کیرشف
 • معادله پیوستگی و قانون جریان کیرشف
 • اتلاف توان و قانون ژول
 • شرایط مرزی چگالی جریان
 • محاسبه مقاومت
دانلود فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 دانشگاه شریف

فصل ششم ؛ میدان مغناطیسی ساکن

 • اصول موضوعی مغناطیسی ساکن در فضای آزاد
 • پتانسیل مغناطیسی برداری
 • قانون بیوساوار و کاربرد آن
 • دوقطبی مغناطیسی ؛ پتانسیل مغناطیسی عددی
 • مغناطیس شدگی و چگالی جریان معادل ؛ چگالی بار مغناطیسی معادل
 • شدت میدان مغناطیسی و نفوذپذیری نسبی
 • مدار مغناطیسی
 • رفتار مواد مغناطیسی
 • شرایط مرزی میدان مغناطیسی ساکن
 • اندوکتانس و سلف
 • انرژی مغناطیسی ؛ انرژی مغناطیسی برحسب کمیات میدان
 • نیرو و گشتاور مغناطیسی ؛ اثر هال ، نیرو و گشتاور در هادی حامل جریان ، نیرو و گشتاور برحسب انرژی مغناطیسی ذخیره شده ، نیرو و گشتاور برحسب اندوکتانس متقابل

 

فصل هفتم ؛ میدان متغیر با زمان و معادلات ماکسول

 • قانون القای الکترومغناطیسی فاراده ؛ مدارساکن در میدان مغناطیسی تغییرپذیر با زمان ، ترانسفورماتور ، هادی متحرک در میدان مغناطیسی ساکن ، مدار متحرک در میدان مغناطیسی تغییرپذیر با زمان
 • معادلات ماکسول ؛ شکل انتگرالی معادلات ماکسول
 • توابع پتانسیل
 • شرایط مرزی الکترومغناطیس ؛ فصل مشترک بین دو محیط خطی بی اتلاف ، فصل مشترک بین یک دی الکتریک و یک هادی کامل
 • معادلات موج و حل آن ؛ حل معادلات موج به منظور یافتن پتانسیل ، معادلات موج بدون منبع
 • میدان هماهنگ زمانی ؛ کاربرد فازور – دوره ، الکترومغناطیس هماهنگ زمانی ، میدان بدون منبع در محیط ساده ، طیف الکترمغناطیسی

 

فصل هشتم ؛ امواج الکترومغناطیسی مسطح

 • امواج مسطح در محیط بدون اتلاف ؛ اثر داپلر ، امواج الکترومغناطیسی عرضی ، قطب شدگی امواج مسطح
 • امواج مسطح در محیط با اتلاف ؛ دی الکتریک کم اتلاف ، هادی خوب ، گاز یونیزه
 • سرعت گروه
 • گذران توان الکترومغناطیسی و بردار پویین تینگ ؛ چگالی توان لحظه ای و متوسط
 • برخورد عمودی با یک مرز مسطح هادی
 • برخورد مایل با یک مرز مسطح هادی ؛ قطبی شدگی عمودی ، قطبی شدگی موازی
 • برخورد عمودی با یک مرز مسطح دی الکتریک
 • برخورد عمودی با فصل مشترکی با چند دی الکتریک ؛ امپدانس موج میدان کل ، تبدیل امپدانس با دی الکتریک چندگانه
 • برخورد مایل به یک مرز مسطح دی الکتریک ؛ بازتاب کلی ، قطبی شدگی عمودی ، قطبی شدگی موازی

 

فصل نهم ؛ تئوری و کاربرد خطوط انتقال

 • موج الکترومغناطیسی عرضی در طول یک خط انتقال صفحه ای موازی ؛ خطوط انتقال صفحه ای موازی با اتلاف ، خطوط ماکرواستریپ
 • معادلات کلی خط انتقال ؛ مشخصات موج ورودی یک خط انتقال بینهایت ، پارامتر خط انتقال ، ثابت تضعیف از روی روابط توان
 • مشخصات موج در خطوط انتقال محدود ؛ خطوط انتقال به عنوان عناصر مدار ، خطوط با خم شدگی مقاومتی ، خطوط با خم شدگی دلخواه ، مدار خط انتقال
 • حالت گذرا در خطوط انتقال ؛ نمودار بازتاب ، تحریک پالسی ، خط با بار اولیه ، خط با بار اکتیو
 • نمودار اسمیت ؛ محاسبات نمودار اسمیت در خطوط با اتلاف
 • تطبیق امپدانس در خط انتقال ؛ تطبیق امپدانس با استفاده از ترانسفوماتور ربع موج ، تطبیق با استفاده از یک قطعه فرعی ، تطبیق با استفاده از دو قطعه فرعی

 

فصل دهم ؛ موج بر و تشدید کننده حفره ای

 • رفتار کلی موج در طول ساختار هدایت کننده یکنواخت ؛ امواج الکترومغناطیسی عرضی ، امواج مغناطیسی عرضی ، امواج الکتریکی عرضی
 • موج بر صفحه ای موازی ؛ امواج TM بین صفحات موازی ، امواج TE بین صفحات موازی ، سرعت ترابری انرژی ، تضعیف در موج بر صفحه ای موازی
 • موج بر مستطیلی ؛ امواج TM در موج بر مستطیلی ، امواج TE در موج بر مستطیلی ، تضعیف در موج بره مستطیلی ، ناپیوستگی در موج بر مستطیلی
 • موج بر دایره ای ؛ معادله دیفرانسیل بسل و توابع بسل ، امواج TM در موج بر دایره ای ، امواج TE در موج بر دایره ای
 • موج بر دی الکتریک ؛ امواج TM در طول لوحه دی الکتریک ، امواج TE در طول لوحه دی الکتریک ، توضیحات بیشتری درباره موج بر دی الکتریک
 • تشدیدکننده حفره ای ؛ تشدیدکننده حفره ای مستطیلی ، ضریب کیفیت تشدیدکننده حفره ای ، تشدیدکننده حفره ای مدور

 

فصل یازدهم ؛ آنتن و سیستم تشعشعی

 • میدان تشعشعی دوقطبی کوچک ؛ دوقطبی الکتریکی کوچک ، دوقطبی مغناطیسی کوچک
 • نقشه آنتن و پارامتر آنتن
 • آنتن خطی نازک ؛ دوقطبی نیم موج ، طول مؤثر آنتن
 • آرایه آنتن ؛ آرایه دو عنصری ، آرایه کلی یکنواخت
 • آنتن گیرنده ؛ امپدانس داخلی و نقشه جهتدار ، سطح مؤثر ، سطح مقطع پراکندگی معکوس
 • سیستم فرستنده – گیرنده ؛ فرمول انتقال فریس و معادله رادار ، انتشار موج در نزدیکی سطح زمین
 • بعضی از انواع دیگر آنتن ؛ آنتن موج متحرک ، آنتن مارپیچ استوانه ای ، آنتن یاگی – اودا ، آنتن باند عریض
 • تشعشع کننده دهانه ای
دانلود فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 دانشگاه شریف

برای دانلود جزوه دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/category/academic-booklet

 

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !

گزیده ای از مطالب

سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی ؛ سرفصلهای جبر خطی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل جبر خطی این سرفصلها مربوط به درس جبر خطی دانشگاه و بر اساس فصل …