جمعه , 18 ژانویه 2019
خانه ◀◀ سرفصل دروس دانشگاه ◀◀ سرفصل مدار منطقی ؛ سرفصلهای مدار منطقی دانشگاه | بوکلت دانلود
تا 80 درصد تخفیف
سرفصل مدار منطقی ؛ سرفصلهای مدار منطقی دانشگاه | بوکلت دانلود
سرفصل مدار منطقی ؛ سرفصلهای مدار منطقی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل مدار منطقی ؛ سرفصلهای مدار منطقی دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل مدار منطقی

این سرفصلها مربوط به درس مدار منطقی دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب مدار منطقی موریس مانو می باشد ؛

دانلود جزوه مدار منطقی دانلود فیلم آموزش مدار منطقی دانشگاه شریف

سرفصل مدار منطقی ( بر اساس کتاب مدار منطقی موریس مانو )

 

فصل اول : جبر بول و گیت های منطقی

 • کامپیوتر ها و سیستم های دیجیتالی (رقمی)
 • اعداد باینری یا دودویی
 • تبدیل مبنای اعداد
 • اعداد مبنای هشت و شانزده
 • مکمل های اعداد
 • مکمل r-1 اعداد
 • مکمل r اعداد
 • تفریق به کمک مکمل ها
 • اعداد دودویی علامت دار
 • جمع حسابی
 • تفریق حسابی
 • کد های دودویی
 • کد های دهدهی
 • کد آشکار سازی خطا
 • کد گری (انعکاسی)
 • کد اسکی ASCII
 • سایر کد های الفبا عددی
 • حافظه ها و ثبات های دودویی
 • ثبات ها
 • انتقال اطلاعات بین ثبات ها
 • منطق دودویی
 • تعریف منطق دودویی
 • مدار های سویچینگ و سیگنال های دودویی
 • گیت های منطقی

 

فصل دوم : جبر بول و گیت های منطقی

 • تعریف های اولیه
 • تعریف اصولی جبر بول
 • جبر بول دو ارزشی
 • قضیه ها یا تئوری های اصلی و خواص جبر بول
 • اصل دوگان
 • تئوری های اساسی
 • تقدم عملگرها
 • دیاگرام ون
 • توابع بول
 • عملیات جبری
 • مکمل یک تابع
 • فرم کانونیک یا متعارف و فرم استاندارد
 • مینترم ها و ماکسترم ها
 • مجموع مینترم ها
 • حاصل ضرب ماکسترم ها
 • تبدیل فرم های کانونیک یا متعارف به یکدیگر
 • فرم های استاندارد
 • سایر عملیات منطقی
 • گیت های منطقی دیجیتال
 • گسترش ورودی گیت ها
 • مدار های مجتمع
 • سطوح مجتمع سازی
 • گیت های مدار مجتمع
 • منطق مثبت و منفی
دانلود جزوه مدار منطقی

فصل سوم : ساده سازی توابع بول

 • روش دیاگرام یا نقشه
 • نقشه های دو و سه متغیره
 • نقشه چهار متغیره
 • انتخاب های نخستین
 • نقشه پنج متغیره
 • ساده نمودن تابع حاصل ضرب مجموع ها
 • پیاده سازی با گیت های NAND و NOR
 • پیاده سازی تابع با گیت NAND
 • پیاده سازی تابع با گیت NOR
 • سایر پیاده سازی های دو طبقه
 • ترکیبات مفید گیت ها
 • پیاده سازی AND-OR-INVERT
 • پیاده سازی OR-AND-INVERT
 • شرایط بی اهمیت
 • روش جدول بندی
 • تعیین انتخاب های نخستین
 • گزینش انتخاب های نخستین
 • نتیجه گیری

 

فصل چهارم : مدار های منطقی ترکیبی

 • روش طراحی مدار های ترکیبی
 • جمع کننده ها
 • نیم جمع کننده ها
 • تمام جمع کننده ها
 • تفریق گر ها
 • نیم تفریق گر
 • تمام تفریق گر
 • تبدیل کد ها
 • روش تحلیل مدار های ترکیبی
 • مدار های NAND چند طبقه
 • گیت یونیورسال NAND
 • پیاده سازی تابع بول با گیت NAND
 • تجزیه و تحلیل دیاگرام NAND
 • پیدا کردن تابع بول با عملیات جبری
 • بدست آوردن جدول درستی
 • تبدیل دیاگرام NAND به AND-OR
 • مدار های NOR چند طبقه
 • گیت یونیورسال NOR
 • پیاده سازی تابع بول با گیت NOR
 • تجزیه و تحلیل دیاگرام NOR
 • تابع OR انحصاری (XOR یا EOR)
 • تابع فرد
 • تولید و بررسی بیت توازن

 

فصل پنجم : مدار های ترکیبی MSI  و PLD

 • جمع و تفریق کننده دودویی
 • جمع کننده دودویی موازی
 • جمع کننده –  تفریق گر دودویی
 • انتشار رقم نقلی
 • جمع کننده دهدهی
 • جمع کننده در کد BCD
 • مقایسه گر دو مقدار
 • دیکدر ها و انکدر ها
 • پیاده سازی مدار های ترکیبی با دیکدر
 • دی مولتی پلکسر
 • انکدر ها
 • انکدر با اولویت
 • مولتی پلکسر
 • پیاده سازی تابع بول با مولتی پلکسر
 • حافظه فقط خواندنی ( ROM )
 • پیاده سازی مدار های ترکیبی
 • انواع ROM
 • آرایه های منطقی برنامه پذیر ( PLA )
 • جدول برنامه PLA
 • آرایه رنامه پذیر منطقی PAL

 

فصل ششم : مدار های ترتیبی سنکرون

 • فلیپ فلاپ ها
 • مدار اساسی فلیپ فلاپ ( فلیپ فلاپ پایه )
 • فلیپ فلاپ RS
 • فلیپ فلاپ D
 • فلیچ فلاپ های JK و T
 • تریگر گردن یا راه اندازی کردن فلیپ فلاپ ها
 • فلیپ فلاپ تابع – متبوع (M-S  )
 • فلیپ فلاپ با راه اندازی لبه ای
 • سمبول های گرافیکی
 • ورودی های متسقیم یا آسنکرون ( بدون پالس ساعت)
 • تحلیل مدار های ترتیبی با پالس ساعت
 • جدول حالت
 • دیاگرام حالت
 • توابع ورودی فلیپ فلاپ
 • جداول مشخصه
 • تحلیل مدار های ترتیبی با فلیپ فلاپ JK و سایر فلیپ فلاپ ها
 • مدل میلی و مدل نور
 • کاهش و تخصیص حالت
 • کاهش حالت
 • تخصیص مقادیر دودویی برای حالت ها
 • جداول تحریک فلیپ فلاپ ها
 • فلیپ فلاپ RS
 • فلیپ فلاپ JK
 • فلیپ فلاپ D
 • فلیپ فلاپ T
 • روش طراحی
 • طراحی با فلیپ فلاپ D
 • طراحی با حالت های بلااستفاده
 • تحلیل مدار طراحی شده
 • طراحی شمارنده ها
 • شمارنده غیر دودویی

 

فصل هفتم : ثبات ها ، شمارنده ها و واحد حافظه

 • ثبات ها
 • ثبات با امکان بار شدن موازی
 • پیاده سازی مدار های ترتیبی
 • ثبات شیفت دهنده
 • انتقال سری
 • ثبات شیفت دهنده دو جهته با امکان بار شدن موازی
 • عمل جمع سری
 • شمارنده های رایپل یا آسنکرون ( غیر همزمان )
 • شمارنده دودویی آسنکرون
 • شمارنده BCD آسنکرون
 • شمارنده های سنکرون یا همزمان
 • شمارنده دودویی
 • شمارنده صعودی – نزولی دودویی
 • شمارنده BCD
 • شمارنده دودویی با بار شدن موازی
 • ترتیب های زمانی
 • تولید زمان یک کلمه
 • سیگنال های زمانی
 • شمارنده جانسون
 • حافظه با دستیابی تصادفی یا RAM
 • عملیات خواندن و نوشتن
 • انواع حافظه
 • دیکد کردن حافظه RAM
 • ساختار داخلی
 • آرایه تراشه های RAM
 • کدهای تصحیح کننده خطا
 • کد همینگ
 • تصحیح یک بیت و تشخیص دو بیت خطا

 

فصل هشتم : ماشین های حالت الگوریتمی (ASM)

 • چارت ASM
 • بلوک ASM
 • عملیات ثبات ها
 • در نظر گرفتن زمان بندی
 • مثال طراحی
 • ترتیب زمانی
 • پردازشگر داده
 • پیاده سازی واحد کنترل
 • جدول حالت
 • طراحی با فلیپ فلاپ JK
 • طراحی واحد کنترل با فلیپ فلاپ D و دیکدر
 • طراحی واحد کنترل با یک فلیپ فلاپ برای هر حالت
 • طراحی واحد کنترل با مولتی پلکسر
 • مثالی از طراحی
 • طراحی واحد کنترل با PLA
 • ضرب دودویی
 • چارت ASM
 • طراحی واحد کنترل با PLA
 • جدول برنامه PLA

 

فصل نهم : مدار های ترتیبی آسنکرون ( غیر همزمان )

 • روش تجزیه و تحلیل
 • جدول انتقال
 • جدول روند
 • شرایط ریس ( رقابت )
 • پایداری مدار
 • مدار های با فلیپ فلاپ لچ
 • فلیپ فلاپ لچ SR
 • مثالی از تحلیل مدار
 • مثالی از پیاده سازی
 • مدار نوسان گیر
 • روش طراحی
 • مثال طراحی
 • جدول روند اولیه
 • کاهش جدول روند اولیه
 • جدول انتقال و دیاگرام منطقی
 • تخصیص خروجی به حالت های ناپایدار
 • خلاصه ای از روش طراحی
 • کاهش حالات و جدول های روند
 • جدول ایجاب ( جدول خلاصه سازی )
 • ادغام جدول روند
 • زوج های سازگار
 • حداکثر سازگار ها
 • شرط بسته بودن و پوشش دادن
 • تخصیص دودویی به حالت ها ، بدون رخ دادن ریس
 • مثالی از جدول روند سه سطری
 • مثالی از جدول روند چهار سطری
 • روش چندین سطری
 • هازارد ( خروجی های تصادفی )
 • هازارد در مدار های ترکیبی
 • هازارد در مدار های ترتیبی
 • پیاده سازی با لچ های SR
 • هازارد اساسی
 • مثال طراحی
 • مشخصات طراحی
 • جدول روند اولیه
 • ادغام جدول روند اولیه
 • تخصیص حالت ها و جدول انتقال
 • دیاگرام منطقی

 

فصل دهم : مدار های مجتمع دیجیتال

 • مشخصات مدار ها
 • گنجایش خروجی
 • مصرف توان
 • تاخیر انتشار
 • محدوده نویز یا پارازیت
 • مشخصات ترانزیستور دو قطبی
 • مدار های RTL و DTL
 • گیت پایه RTL
 • گیت پایه DTL
 • منطق ترانزیستور –  ترانزیستور (  TTL)
 • گیت TTL خروجی کلکتور باز
 • خروجی توتم پول
 • گیت TTL شاتکی
 • گیت سه حالته
 • منطق کوپلاژ امیتر (ECL  )
 • ترانزیستور های MOS
 • گیت های CMOS
 • مشخصات گیت های CMOS
 • مدار های گیت انتقال CMOS

 

فصل یازدهم : آزمایش های آزمایشگاه مدار های منطقی

 • اعداد دودویی و دهدهی
 • شمارنده دودویی
 • شمارنده BCD
 • الگوی خارجی
 • سایر شمارش ها
 • گیت های منطقی
 • جدول درستی
 • شکل موج
 • تاخیر انتشار
 • گیت یونیورسال NAND
 • گیت NAND
 • ساده کردن توابع بول
 • دیاگرام منطقی
 • توابع بول
 • مکمل تابع
 • مدار های ترکیبی
 • مثالی از طراحی
 • منطق اکثریت
 • تولید کننده بیت توازن
 • پیاده سازی با دیکدر
 • مبدل کد
 • تبدیل کد گری به دودویی
 • مبدل مکمل 9
 • نمایش بر روی لامپ های هفت قسمتی
 • طراحی با مولتی پلکسر
 • مشخصات طراحی
 • جمع و تفریق کننده ها
 • مقایسه کننده دو مقدار
 • فلیپ فلاپ ها
 • مدار های ترتیبی
 • شمارنده صعودی –  نزولی با فعال ساز
 • شمارنده ها
 • ثبات شیفت دهنده
 • شمارنده حلقوی
 • ثبات شیفت دهنده با فیدبک
 • ثبات شیفت دهنده دو جهته
 • ثبات شیفت دهنده دو جهته ، با بار شدن موازی
 • جمع سری
 • واحد حافظه
 • تست کردن حافظه RAM
 • شبیه سازی ROM
 • توسعه حافظه
 • لامپ هندبال
 • تجزیه و تحلیل مدار
 • شمردن تعداد باخت ها
 • لامپ پینگ پونگ
 • تولید کننده پالس ساعت
 • طرز کار مدار به عنوان تولید کننده پالس ساعت
 • تولید کننده پالس ساعت
 • جمع کننده موازی
 • ضرب کننده دودویی
 • کنترل ثبات ها
 • طراحی پروسسور داده
 • مدار ترتیبی آسنکرون
 • مثال تحلیل
 • مثال طراحی

 

فصل دوازدهم : سمبول های گرافیکی استاندارد

 • سمبول های مستطیل شکل
 • سمبول های توصیفی
 • سمبول های همبستگی
 • سمبول های مدار های ترکیبی
 • سمبول های فلیپ فلاپ
 • سمبول های ثبات ها
 • سمبول های شمارنده ها
 • سمبول حافظه RAM
دانلود فیلم آموزش مدار منطقی دانشگاه شریف دانلود جزوه مدار منطقی

برای دانلود جزوه دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/category/academic-booklet

 

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (4 )
 • Your Rating


گزیده ای از مطالب

سرفصل الکترونیک 2 ؛ سرفصلهای الکترونیک 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 2 ؛ سرفصلهای الکترونیک 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 2 این سرفصلها مربوط به درس الکترونیک 2 دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب …