شنبه , 19 ژانویه 2019
خانه ◀◀ سرفصل دروس دانشگاه ◀◀ سرفصل سیگنال و سیستم ؛ سرفصلهای سیگنال و سیستم | بوکلت دانلود
تا 80 درصد تخفیف
سرفصل سیگنال و سیستم ؛ سرفصلهای سیگنال و سیستم | بوکلت دانلود
سرفصل سیگنال و سیستم ؛ سرفصلهای سیگنال و سیستم | بوکلت دانلود

سرفصل سیگنال و سیستم ؛ سرفصلهای سیگنال و سیستم | بوکلت دانلود

سرفصل سیگنال و سیستم

این سرفصلها مربوط به درس سیگنال و سیستم دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب سیگنال و سیستم اوپنهایم می باشد ؛

 دانلود فیلم آموزش سیگنال و سیستم دانشگاه شریف

سرفصل سیگنال و سیستم ( بر اساس کتاب سیگنال و سیستم اپنهایم )

 

فصل اول : سیگنال ها وسیستم ها

 

 • مقدمه
 • سیگنال های زمان- پیوسته و زمان- گسسته
 • مثال ها و نمایش ریاضی
 • انرژی و توان سیگنال
 • تبدیل متغیر مستقل
 • مثال هایی از تبدیلات متغیر مستقل
 • سیگنال های متناوب
 • سیگنال های زوج و فرد
 • سیگنال های نمایی و سینوسی
 • سیگنال های نمایی مختلط و سینوسی زمان – پیوسته
 • سیگنال های نمایی مختلط و سینوسی زمان – گسسته
 • خواص تناوب نمایی های مختلط زمان- گسسته
 • توابع ضربه واحد و پله واحد
 • دنباله های ضربه واحد و پله واحد زمان- گسسته
 • توابع پله واحد و ضربه واحد زمان- پیوسته
 • سیستم های زمان- پیوسته و زمان- گسسته
 • مثالهایی ساده از سیستم ها
 • بهم پیوستن سیستم ها
 • خواص اساسی سیستم
 • سیستم های با حافظه و بدون حافظه
 • معکوس پذیری و سیستم های معکوس
 • علیت
 • پایداری
 • تغییر ناپذیری با زمان
 • خطی بودن

 

فصل دوم : سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان

 

 • سیستم های LTI زمان – گسسته : جمع کانولوشن
 • نمایش سیگنال های زمان – گسته بر حسب ضربه ها
 • پاسخ ضربه واحد زمان – گسسته و نمایش جمع کانووشن برای سیستم های LTI
 • سیستم های LTI زمان – پیوسته : انتگرال کانولوشن
 • نمایش سیگنال های زمان – پیوسته بر حسب ضربه ها
 • پاسخ ضربه واحد زمان – پیوسته و نمایش انگرال کانولوشن برای سیستم های LTI
 • خواص سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان
 • خاصیت جابجایی پذیری
 • خاصیت توزیع پذیری
 • خاصیت شرکت پذیری
 • سیستم های LTI با حافظه و بدون حافظه
 • معکوس پذیری سیستم های LTI
 • علیت برای سیستم های LTI
 • پایداری سیستم های LTI
 • پاسخ پله واحد واحد یک سیستم LTI
 • سیستم های LTI علی توصیف شده با معادلات دیفرانسیل و تفاضلی
 • معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت
 • معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت
 • نمایش های دیاگرام بلوکی سیستم های مرتبه اول توصیف شده با معادلات دیفرانسیل و تفاضلی
 • توابع ویژه
 • ضربه واحد به عنوان یک پالس کوتاه ایده آل سازی شده
 • تعریف ضربه واحد از طریق کانولوشن
 • دوبلت های واحد و توابع ویژه دیگر

 دانلود فیلم آموزش سیگنال و سیستم دانشگاه شریف

فصل سوم : نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب

 

 • یک دورنمای تاریخی
 • پاسخ سیستم های LTI به نمایی مختلط
 • نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب زمان – پیوسته
 • ترکیب های خطی نمایی های مختلط با رابطه هارمونیکی
 • تعیین نمایش سری فوریه یک سیگنال متناوب زمان – پیوسته
 • همگرایی سری فوریه زمان – پیوسته
 • خطی بودن
 • انتقال زمانی
 • وارون سازی زمانیی
 • تغییر مقیاس زمانی
 • ضرب دو سیگنال
 • مزدوج گیری و تقارن مزدوج
 • رابطه پار سوال رای سیگنال های متناوب زمان – پیوسته
 • خلاصه خواص سری فوریه زمان – پیوسته
 • نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب زمان – گسسته
 • ترکیب های خطی نمایی های مختلط با رابطه هارمونیکی
 • تعیین نمایش سری فوریه یک سیگنال متناوب
 • خواص سری فوریه زمان – گسسته
 • ضرب دو سیگنال
 • تفاضل اول
 • رابطه پارسوال برای سیگنال های متناوب زمان – گسسته
 • سیستم LTI و سری فوریه
 • فیلتر کردن
 • فیلتر های شکل دهنده فرکانس
 • فیلتر های انتخابگر فرکانس
 • مثال هایی از فیلتر های زمان – پیوسته توصیف شده با معادلات دیفرانسیل
 • یک فیلتر پایین گذر RC ساده
 • یک فیلتر بالا گذر RC ساده
 • مثال هایی از فیلتر های زمان – پیوسته توصیف شده با معادلات تفاضلی
 • فیلتر های زمان – گسسته بازگشتی مرتبه اول
 • فیلتر های زمان – گسسته غیر بازگشتی

 

فصل چهارم : تبدیل فوریه زمان پیوسته

 

 • نمایش سیگنال های نا متناوب ؛ تبدیل فوریه زمان – پیوسته
 • پی ریزی نمایش تبدیل فوریه یک سیگنال نا منتاوب
 • همگرایی تبدیل های فوریه
 • مثال هایی از تبدیل های فوریه زمان – پیوسته
 • تبدیل فوریه برای سیگنال های متناوب
 • خواص تبدیل فوریه زمان – پیوسته
 • خطی بودن
 • انتقال زمانی
 • مزدوج گیری و تقارن مزدوج
 • مشتق گیری و انتگرال گیری
 • تغییر مقیاس زمان و فرکانس
 • دوگانی
 • رابطه پار سوال
 • خاصیت کانولوشن
 • خاصیت ضرب
 • فیلتر کردن انتخابگر فرکانسی با فرکانس مرکزی متغیر
 • جدول های خواص تبدیل فوریه و زوج های تبدیل فوریه اساسی
 • سیستم های توصیف شده با معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت

 

فصل پنجم : تبدیل فوریه زمان گسسته

 

 • نمایش سیگنال های نا متناوب؛ تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • پی ریزی تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • مثال هایی از تبدیل های فوریه زمان – گسسته
 • مسائل همگرایی مربوط به تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • تبدیل فوریه برای سیگنال های متناوب
 • خواص تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • متناوب بودن تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • خطی بودن تبدیل فوریه
 • انتقال زمانی و انتقال فرکانسی
 • مزدوج گیری و تقارن مزدوج
 • تفاضل گیری و مجموع گیری
 • وارون سازی زمانی
 • گسترش زمانی
 • مشتق گیری در فرکانس
 • رابطه پارسوال
 • خاصیت کانولوشن
 • خاصیت ضرب
 • جدول های خواص تبدیل فوریه و زوج های تبدیل فوریه اساسی
 • دوگانی
 • دوگانی در سری فوریه زمان – گسسته
 • دوگانی بین تبدیل فوریه زمان – گسسته و سری فوریه زمان – پیوسته
 • سیستم های توصیف شده با معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت

 

فصل ششم : توصیف زمانی و فرکانسی سیگنال ها و سیستم ها

 

 • نمایش اندازه – فاز تبدیل فوریه
 • نمایش اندازه – فاز پاسخ فرکانسی سیستم های LTI
 • فاز خطی و غیر خطی
 • تاخیر گروه
 • نمودار های لگاریتم اندازه و بودی
 • خواص حوزه زمانی فیلتر های انتخابگر فرکانس ایده آل
 • جنبه های حوزه زمانی و حوزه فرکانسی فیلتر های غیر ایده آل
 • سیستم های زمان – پیوسته مرتبه اول و مرتبه دوم
 • سیستم های زمان – پیوسته مرتبه اول
 • سیستم های زمان – پیوسته مرتبه دوم
 • نمودار های بودی برای پاسخهای فرکانسی گویا
 • سیستم های زمان – گسسته مرتبه اول و مرتبه دوم
 • سیستم های زمان – گسسته مرتبه اول
 • سیستم های زمان – گسسته مرتبه دوم
 • مثال هایی از تحلیل حوزه زمانی و حوزه فرکانسی سیستم ها
 • تحلیل سیستم فنر و کمک فنر اتومبیل
 • مثال هایی از فیلتر های غیر بازگشتی زمان – گسسته

 دانلود فیلم آموزش سیگنال و سیستم دانشگاه شریف

 

برای دانلود جزوه دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/category/academic-booklet

 

ما را در گوگل پلاس بوکلت دانلود و فیسبوک بوکلت دانلود همراهی کنید !

لطفا با امتیازدهی ستاره ای به این مطلب در پایین این صفحه ، ما را در بالا بردن کیفیت مطالب یاری کنید !
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (1 )
 • Your Rating


گزیده ای از مطالب

سرفصل الکترونیک 2 ؛ سرفصلهای الکترونیک 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 2 ؛ سرفصلهای الکترونیک 2 دانشگاه | بوکلت دانلود

سرفصل الکترونیک 2 این سرفصلها مربوط به درس الکترونیک 2 دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب …